Förtroendevalda i Torsby kommun.

Nämnder och utskott (10 st)

Namn
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Krisledningsnämnden
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Valnämnden
Överförmyndarnämnden